Działając na podstawie art. 395 §1 i 399 §1 k.s.h. oraz art. 16 ust. 2 Statutu Spółki Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych “Inżynieria” SA zwołuje na dzień:

29 czerwca 2021r. (wtorek) godz. 12.00

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Łapiguz 102 w Łukowie.

Treść zawiadomienia